Giám định tai nạn ?

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, Bảo Minh hoặc người được Bảo Minh ủy quyên thực hiện giám định tai nạn với sự chứng kiến của Chủ xe ôtô hoặc người đại diện hợp pháp của các bên có liên quan để xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do tai nạn gây ra. Bảo Minh chịu chỉ phí giám định này. Trường hợp cơ quan chức năng thực hiện giải quyết vụ tai nạn, hồ sơ của cơ quan chức năng được dùng làm cơ sở xét bồi thường.

Trường hợp Chủ xe ôtô không thống nhất về nguyên nhân và mức độ thiệt hại do Bảo Minh xác định, hai bên sẽ thỏa thuận chọn một đơn vị giám định độc lập đề giám định lại. Trường hợp Bảo Minh và Chủ xe ôtô không thỏa thuận được về việc chọn đơn vị giám định độc lập thì một trong hai bên được quyền yêu cầu cơ quan chức năng đang thụ lý hồ sơ hoặc Tòa án có thẩm quyền chỉ định đơn vị giám định độc lập. Kết luận của đơn vị giám định độc lập có giá trị bắt buộc đối với hai bên.

Trừ khi các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản, trong mọi trường hợp, nếu việc giám định lại có kết luận giá trị tổn thất cao hơn so với giá trị tôn thất ban đầu do Bảo Minh xác định thì chi phí giám định lại sẽ được Bảo Minh chỉ trả, nếu bằng hoặc thấp hơn thì chi phí giám định lại do Chủ xe ôtô chỉ trả.

Trong trường hợp Bảo Minh không thể trực tiếp thực hiện được VIỆC giám định thì Chủ xe ôtô/lái xe có trách nhiệm thu thập đầy đủ thông tin chỉ tiết về nguyên nhân, diễn biến, mức độ thiệt hại cùng các chứng từ, ảnh chụp thiệt hại và tài liệu liên quan theo hướng dẫn của Bảo Minh để làm căn cứ xác định bồi thường.

Bài viết liên quan