Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm ?

 • Khi yêu cầu bảo hiểm, Chủ xe ôtô hoặc người đại diện của mình phải thông báo đầy đủ và kê khai đầy đủ, trung thực các thông tin được quy định trong Giấy yêu cầu bảo hiểm hoặc khi Bảo Minh yêu cầu bổ sung thêm thông tin có liên quan đến hợp đồng bảo hiêm.
 • Tạo điều kiện thuận lợi để Bảo Minh xem xét tình trạng xe trước khi giao kết Hợp đồng bảo hiểm.
 • Thông báo cho Bảo Minh những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của Bảo Minh trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm. Trường hợp thay đổi mức độ rủi ro được bảo hiểm dẫn đến những yêu tố làm thay đổi cơ sở tăng phí bảo hiểm, chủ xe ôtô phải thông báo cho Bảo Minh trong vòng 15 ngày kể từ ngày có sự thay đi đó.
 • Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ SỞ: để tính phí bảo hiểm, dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm thì chủ xe ôtô có quyền yêu cầu Bảo Minh giảm phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu giảm phí của chủ xe ôtô, Bảo Minh phải có công văn trả lời chủ xe ôtô về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận việc giảm phí và thời hạn hoàn trả phí bảo hiểm được giảm. Trong trường hợp Bảo Minh không chấp nhận giảm phí bảo hiểm thì chủ xe ôtô có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại Điều 6 của Quy tắc này.
 • Khi có sự thay đổi những yêu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm thì Bảo Minh có quyền chủ động tính lại phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp chủ xe ôtô không chấp nhận tăng phí bảo hiểm thì Bảo Minh có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại Điều 6 của Quy tắc này.
 • Tuân thủ luật giao thông đường bộ và các quy định pháp luật có liên quan.
 • Đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm cho các kỳ thanh toán phí đã được quy định trên Hợp Đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm/Đơn bảo hiểm.
 • Thông báo cho Bảo Minh về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm/ vụ tai nạn giao thông xảy ra, Chủ xe ôtô và/hoặc lái xe phải có trách nhiệm:

+ Trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra tai nạn, trừ trường hợp bất khả kháng, chủ Xe ôtô hoặc đại diện phải thông báo ngay cho Bảo Minh (ưu tiên đơn VỊ ở nơi gần nhất) và Cảnh sát giao thông hoặc Cơ quan Công an, chính quyền địa phương (trừ trường hợp bất khả kháng) để phối hợp giải quyết tai nạn.

+ Trong vòng 05 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn, Chủ xe ôtô phải gửi cho Bảo Minh thông báo tai nạn bằng văn bản hoặc kê khai theo mẫu của Bảo Minh trừ khi trong thời gian này đã được cán bộ Bảo Minh tiến hành giám định và thu thập thông tin.

+ Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tôn thất theo quy định của pháp luật có liên quan. Tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về người và tài sản,

+ Bảo vệ hiện trường tai nạn, bảo vệ tài sản đồng thời không được thay đổi hiện trường, không được di chuyên tài sản rời khỏi hiện trường tai nạn khi chưa có ý kiến chấp thuận của Bảo Minh, trừ trường hợp làm như vậy là cân thiết và là cách hợp lý nhất để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về người và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thâm quyền, đơn vị quản lý an ninh trật tự xã hội nơi xảy ra tai nạn, công an phường, ủy ban nhân dân phường/xã, thôn, đơn vị bảo vệ khu vực dân cư, công trường,……

+ Không được tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bảo Minh.

 • Chủ xe ôtô và/hoặc lái xe phải trung thực trong việc khai báo, cung cấp các tài liệu, chứng từ trong hồ sơ yêu cầu bồi thường và tạo điều kiện thuận lợi cho Bảo Minh trong quá trình xác minh tính chân thực của các tài liệu, chứng từ đó. Thông tin, chứng từ do lái xe khai báo, cung cấp được coi là thực hiện theo ủy quyền của chủ xe Ôtô.
 • Phải có mặt trong quá trình tiến hành giám định tai nạn theo Điều 11 của Quy tắc này trừ trường hợp bất khả kháng. Trường hợp vắng mặt thì phải ủy quyền cho người đại diện tham gia, hoặc thông báo trước cho Bảo Minh để Bảo Minh đơn phương giám định hay thỏa thuận việc phối hợp giám định.
 • Trường hợp Chủ xe ôtô hoặc người đại diện không chấp thuận tham gia giám định, Bảo Minh vẫn có quyền tiến hành giám định tai nạn đồng, thời Chủ xe ôtô không được từ chối công nhận kết quả giám định tai nạn vì lý do vắng mặt của mình.
 • Trường hợp tổn thất xảy ra có liên quan đến trách nhiệm của Người thứ ba, chủ xe ôtô phải thực hiện đúng theo các hướng dẫn của Bảo Minh để bảo lưu quyền khiếu nại và chuyển quyền đòi bồi thường cho Bảo Minh kèm theo toàn bộ hồ sơ, các căn cứ, tài liệu cần thiết và hợp tác chặt chẽ với Bảo Minh để đòi lại người thứ ba trong phạm vi số tiền đã hoặc sẽ được Bảo Minh bồi thường. Chủ xe ôtô Không được tự thỏa thuận với Bên thứ ba về bất kỳ nội dung nào có liên quan đến tổn thất nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Bảo Minh.
 • Đối với các thiệt hại không thê sửa chữa được dẫn đến phải thay thế và được Bảo Minh chấp thuận bồi thường, chủ xe ôtô/lái xe sau khi thực hiện xong công việc thay thế phải có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các tài sản bị thay thế cho Bảo Minh (đối với tài sản không thể thu hồi cũng được thê hiện trong biên bản).
 • Trong trường hợp xe ôtô bị tổn thất toàn bộ bởi các hành vi chiếm đoạt tài sản bao gồm trộm cắp, cướp, ngay sau khi tổn thất xảy ra hoặc Chủ xe ôtô được biết về tôn thất, Chủ xe ôtô phải thông báo cho Cơ quan Công an và Bảo Minh được biết để xử lý và thực hiện các công việc theo hướng dẫn của Cơ quan Công an và Bảo Minh.
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Bài viết liên quan