Thay đổi mục đích sử dụng, cải tạo xe

Trong vòng 15 Ngày, kế từ khi thay đổi mục đích sử dụng xe, cải tạo xe làm tăng mức phí đóng bảo hiểm theo biểu phí bảo hiểm, Chủ xe ôtô phải thông báo cho Bảo Minh biết để điều chỉnh phí bảo hiểm và phải đóng phí bảo hiểm bổ sung (nếu có) cho thời gian còn lại của Hợp đồng. Trường hợp Chủ xe ôtô không thông báo việc thay đổi mục đích sử dụng và không thanh toán phí bảo hiểm bố sung, Bảo Minh sẽ tính toán bồi thường theo tỷ lệ giữa số phí bảo hiểm đã đóng và số phí phải đóng tương ứng với loại xe và mục đích sử dụng sau khi thay đổi, cải tạo. Đồng thời thực hiện giảm trừ bồi thường được quy định tại điều 21.

Bài viết liên quan