Trượt visa có được hoàn phí bảo hiểm du lịch ?

Visa của Người được bảo hiểm cho chuyến đi bị từ chối. Trong trường hợp này, Bảo Minh sẽ hoàn lại cho Người được bảo hiểm khoản phí bảo hiểm đã nộp được khấu trừ đi số tiền 5 USD hoặc số tiền tương đương 20% của khoản phí bảo hiểm đó, lấy con số nào lớn hơn, với điều kiện là Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Bảo Minh văn bản từ chối visa của đại sứ quán, hóa đơn đỏ thu phí, hợp đồng.

Bài viết liên quan